Menu
» Forside
» Ansøgerskare og kriterier
» Ansøgningens form
» Kontaktadresse
» Fondens bestyrelse

Ansøgerskare og kriterier

Ansøgerskare
Hovedansøger skal være tilknyttet eller ansat på et eller flere af nedennævnte institutioner, som forudsættes at administrere bevillingen:

1) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
2) Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
3) Copenhagen Business School (CBS) og 
4) Danmarks Tekniske Universitet

Kriterier
Ansøgningerne skal omhandle emner inden for nedennævnte områder, og hovedkriterierne for opnåelse af støtte er som minimum følgende:


1) Lægevidenskab: Naturvidenskabeligt baseret medicinsk forskning på højeste internationale niveau mhp. publicering i de bedste videnskabelige tidsskrifter.

NB! Idet fonden igennem en periode har ydet betydelig støtte til sundhedsvidenskabelige/medicinske forskningsprojekter, og fonden for nærværende har begrænsede midler til rådighed for uddeling, vil det medicinske område i en periode være nedprioriteret i forhold til de nedennævnte støtteom-råder. Fonden kan således ikke behandle yderligere ansøgninger inden for det medicinske område før udgangen af 2020.

2) Erhvervsjura: Forskning på højeste nationale eller internationale niveau mhp. publicering i de mest anerkendte tidsskrifter.

3) Erhvervsøkonomi: Forskning på højeste internationale niveau mhp. publicering i de bedste og mest anerkendte tidsskrifter.

4) Teknik og udvikling: Projekter som er i front internationalt, og som med tiden vil kunne vurderes til at få stor samfundsnyttig betydning.

Beløbsstørrelser
Fonden råder over ikke ubetydelige midler til årlig uddeling og ønsker fortrinsvis at yde støtte til væsentlige projekter herunder større rammeprojekter med et minimumsbudget på ca. 250.000 kr. og maximum på ca. 2.500.000 kr. over en 3-årsperiode. I særlige tilfælde vil endnu større beløb over 5-årsperioder kunne komme i betragtning.

Frister

Ingen. Ansøgninger modtages løbende og bliver hurtigst muligt bedømt af bestyrelsen, som typisk vil være bistået af et for ansøgningen relevant bedømmelsesudvalg nedsat af bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til afvisning af ansøgninger uden forudgående bedømmelse og evt. uden begrundelse.

Bedømmelseskriterier 
Den videnskabelige kvalitet samt ansøgernes evne til at overbevise fagfolk såvel som lægmænd med akademisk baggrund om, at projektet vil føre til opnåelse af ny viden og erkendelse inden for et eller flere af ovennævnte videnskabelige områder og/eller få stor samfundsnyttig værdi.

Bemærk 
Ansøgninger, som er udformet så både fagfolk og lægmænd med uspecifik akademisk baggrund umiddelbart kan forstå formålet med projektet, vil have bedst mulighed for at blive imødekommet.